2008-2012 zaměstnaná jako projektant pozemních staveb

Některé dokumentace pro stupeň územního řízení a stavebního povolení

Rodinný dům v Rymicích – dvoupodlažní rodinný dům, kde druhé podlaží tvoří obytné podkroví.  Nosné konstrukce ze systému POROTHERM včetně keramického MIAKO stropu.

Rodinný dům a garáž v Ráječku – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Ytong, nosná střešní konstrukce včetně stropu byla tvořena střešními vazníky.

Rodinný dům v Lipovci – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Liapor, nosná střešní konstrukce včetně stropu byla tvořena střešními vazníky.

Rekreační apartmá v Holštejně – Stavba dvou rekreačních apartmá. Obě apartmá byla navržena na stávajících jednopodlažních objektech umístěných ve svahu. Strop dřevěný a železobetonový, krov dřevěný, pultová střecha.

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu v Komárovicích na Valašsku – téměř 200 leté stavení, které obývaly dvě rodiny. Jedna z rodin se rozhodla upravit část domu pro samostatné bydlení. K domu obdélníkového tvaru ze strany chlévů, které se stále používají, byla navržena dvoupodlažní přístavba s garáží, vstupem, technickou místností a ve 2.NP sociálním zařízením a schodištěm. 2.NP nad stávajícími chlévy, které dříve sloužilo jako sklad sena, bylo upraveno na obytný prostor – 2x ložnice, kuchyně a obývací pokoj.

Nad stropem chlévů z kleneb typu ,,české placky“  bylo nutné navrhnout druhý strop, a to z dřevěných trámů. Pro posouzení všech nových a stávajících nosných konstrukcí byl přizván statik, protože objekt byl postaven z několika různých materiálů, lomového kamene, vepřovic i pálených plných cihel. Zároveň bylo nutné šetřit tloušťkami vodorovných konstrukcí, aby byla dodržena normativní výška obytných místností.

Ve stávajících prostorách byly navrženy převážně suché systémy stavby. Nová přístavba byla navržena ze systému POROTHERM se stropem z MIAKO vložek. Nad garáží je terasa.

Rodinný dům v Polné – Jednopodlažní rodinný dům, nosné konstrukce ze systému Keratherm, strop keramický  MIAKO,  Střešní konstrukce z dřevěného krovu.

Rodinný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm – Dvoupodlažní rodinný dům ze systému POROTHERM  s keramickým stropem MIAKO  a obytným podkrovím.

Stavební úpravy bytu v Kroměříži – změna dispozice bytu s novým umístěním zařizovacích předmětů

Rodinný dům v Rymicích – Jednopodlažní dům ze systému POROTHERM PROFI se střešní konstrukcí z dřevěných vazníků.

Rodinný dům v Míškovicích – Dvoupodlažní dům s plochou střechou ze systému POROTHERM se stropy ze SPIROLL panelů.

Rodinný dům v Bořenovicích – Jednopodlažní rodinným dům ze systému PORFIX s dřevěným stropem a střešní konstrukcí z krovu.

Rodinný dům v Holešově, části Všetuly – dvoupodlažní podsklepený rodinný dům ve svahu ze systému POROTHERM, stropy keramické z MIAKO vložek, obytné podkroví, střešní konstrukce z dřevěného krovu.

Polyfunkční objekt na ulici Palackého, Holešov – Třípodlažní polyfunkční objekt ze železobetonového skeletu, vyplňové zdivo z tvárnic Ytong. Založení objektu bylo vzhledem k umístění v řadě objektů navrženo s ohledem k sousedním budovám ze železobetonových žeber roznášejících nosné sloupy.

V 1.NP by měly být umístěny obchody s textilním zbožím, ve 2.NP další obchodní prostor a místnosti pro služby jako kadeřnictví a kosmetika.  Ve 3.NP by měly být umístěny bytové jednotky. Střecha sedlová, nosná konstrukce ze střešních vazníků.

Polyfunkční objekt na ulici Nerudova, Holešov – Třípodlažní objekt, v 1.NP měl být umístěn obchod s nábytkem, ve 2. a 3.NP pak bytové jednotky. 3.NP bylo navrženo jako obytné podkroví.

2012 – 2015 zaměstnaná jako technik správy areálu a poté investiční technik

Výčet některých akcí

Technický dozor investora na stavbě kogenerační jednotky a inženýrská činnost při kolaudaci

Technický dozor investora a inženýrská činnost za účelem odstranění objektu teplárny, kde bylo podezření na přítomnost nebezpečných odpadů, které se nakonec nepotvrdilo

Inženýrská činnost  a technický dozor při stavebních úpravách skladu hořlavin na sklad hořlavin a nebezpečných odpadů

Inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavbu úseku 220 m vnitroareálové komunikace

2016-2021 OSVČ

Výběr z projektů

Rodinný dům v Ondraticích u Brodku u Prostějova – přízemní rodinný dům s valbovou střechou

Byt s kavárnou na ulici Osmek v Přerově – přístavba a stavební úpravy stávajícího domu ze 30. let v původním stavu podle architektonické studie. Dům měl jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s půdou. V přízemí objektu nově vznikla kavárna, ve 2.NP a podkroví pak jedna bytová jednotka. Práce zahrnovaly bourání nosných obvodových zdí, zvětšení stropů, výměnu všech výplní stavebních otvorů, dodatečnou hydroizolaci, zateplení fasády. Ve střeše se provedla nadkrokevní PIR izolace. Objekt je nově vytápěn tepelným čerpadlem a výměna vzduchu je zajištěna dvěma VZT jednotkami. Uliční fasáda si zachovala téměř původní vzhled použitím říms z tvarovaného EPS, podobného barevného řešení fasády a oken s původním členěním i barvou. Investorovi jsem pomáhala s výběrem dodavatelů a prováděla při hrubé stavbě technický dozor investora.

Rodinný dům v Kelči – zajištění projektu pro odstranění stavby původního RD společně s povolením odstranění. Na vyčištěném pozemku byl navržen dům pro vášnivého motoristu. Přízemí tvoří velká garáž a hobby dílna. Ve 2.NP je umístěn malý byt 2 + kk s koupelnou a šatnou. Dům má jednoduchý obdélníkový půdorys s plochými střechami.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD Čekyně – PD vypracovaná podle architektonické studie Ing. Arch. Jana Horkého a Ing. Arch. Jany Šeré. Projekt řešil zateplení objektu, úpravu a výměnu výplní stavebních otvorů, vytvoření nového vstupu do domu ocelovým schodištěm s podestou a terasy ocelové konstrukce, která navazuje na obytný prostor v 1.NP. Dále umístění malého bazénu, který na terasu výškově navazuje.

Rodinný dům v Saltě, Argentina – návrh jednoduchého rodinného domu o dispozici 3+kk s koupelnou a předsíní pro mého švagra, který se usadil v Saltě. Pro návrh byly použity české zvyklosti bydlení, které švagrovi v Jižní Americe chybí, jako je právě předsíň a správná orientace světových stran, která je díky umístění pod rovníkem opačná než v ČR. Návrh byl vytvořen s důrazem na jednoduchost při provádění a nízkou cenu. Návrh najdete v příspěvku na mé fb stránce.

Stavební úpravy rodinného domu v Zahnašovicích – po odstranění poloviny domu v jiném než investorově vlastnictví se investor ocitl bez štítové stěny. V přízemí zbyla pouze příčka o tl. 30 a 15 cm. Vlastník druhé poloviny domu dům staticky zajistil, nicméně stavební úřad mu neuložil, aby se na stavbě nové štítové stěny nějak podílel, ačkoli změnu vyvolal. Se statikem byl navržen lehký štít z dřevěné konstrukce s opláštěním v interiéru sádrokartonem, v exteriéru OSB deskou. Celá fasáda se pak zateplila EPS různých tlouštěk tak, aby nevznikaly tepelné mosty a vzniklá hladká stěna. Na příčkách, ze kterých se staly obvodové stěny, se provedla svislá dodatečná hydroizolace se soklovým zateplením XPS deskami. Konstrukce už je prověřena střídáním různých teplot a vlhkostních poměrů v průběhu celého roku a bez potíží.

Rodinný dům v Přerově – zajištění projektu pro odstranění stavby původního RD společně s povolením odstranění. Na vyčištěném pozemku byl navržen nový rodinný dům Ing. Arch. Gelnarem. Jedná se o dům v řadové zástavbě na konci řady. Dům je přízemní s obytným podkrovím, které je osvětleno jak vikýři, tak střešními okny.

Stavební úpravy RD v Říkovicích – Projekt řešil vytvoření nového vstupu se zádveřím v průjezdu objektu, zateplení uliční strany fasády se stropem nad 2.NP a výměnu střešní krytiny s klempířskými prvky.